Meer informatie

Op deze pagina vindt u vijf verwijzingen naar websites die een veelheid aan informatie bieden. Als u vragen hebt, is de kans groot dat u het antwoord op een van deze sites vindt.

De websites van de rijksoverheid bieden zowel informatie voor jongeren en ouders, als voor onderwijsinstellingen, gemeenten en partners. Ingrado is een goede bekende voor leerplichtambtenaren en vsv-casemanagers.

Vindt u geen antwoord op uw vraag? Neemt u dan contact op met de contactpersonen die u op deze website vindt of met de RMC-coördinator van de regio Haaglanden.

Nieuwsbrief VSV-nee

Periodiek verschijnt er een nieuwsbrief VSV-Nee. Wenst u deze ook te ontvangen, meld u dan hier aan.

Rijksinzet op VSV

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vsv/
Deze website van de rijksoverheid biedt een breed palet aan informatie over het voorkomen van schooluitval, het behalen van de startkwalificatie en feiten en cijfers over schooluitval. Voor jongeren zelf, hun ouders, onderwijsinstellingen en gemeenten.

Onderwijs in cijfers

https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/sectoroverstijgend/na-het-onderwijs/nieuwe-voortijdig-schoolverlaters/
Deze site biedt uitgebreide getalsmatige informatie over de VSV-aanpak. Landelijk, per RMC-regio, per gemeente én per onderwijsinstelling wordt er gericht inzicht geboden over voortijdig schooluitval.

Ingrado als kennisbank

http://www.ingrado.nl
De website van Ingrado is ondersteunend aan het werk van leerplicht- en VSV-casemanagers. Ingrado is een vereniging. De leden zijn de afdelingen leerplicht van de gemeenten en de RMC-regio’s. Op de website staat tal van informatie die de leerplichtambtenaar ondersteunt bij de uitoefening van zijn ambt.

Het VSV kompas van Ingrado

http://vsvkompas.nl/
Het Verzuim en Schoolverlaters Kompas (VSV Kompas) is een digitaal platform dat de meest actuele informatie over verzuim en uitval bundelt. De meest recente cijfers kunnen worden vergeleken en er kan (meer) inzicht worden verkregen in beleidskeuzes en resultaten. De informatie is afkomstig uit de artikel 25 rapportages, uit de VSV Verkenner, de RMC-effectrapportages, de convenanten en een gerichte uitvraag onder gemeenten en RMC-regio’s.

DUO zakelijk

https://duo.nl/zakelijk/
Deze website biedt informatie voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en gemeenten in relatie tot de dienstverlening van DUO.

Samen voor de klant

https://samenvoordeklant.nl
Op deze website vindt u informatie over de uitvoering van de wet SUWI en de projecten implementatie Participatiewet en WWB-wet, Ontsluiting Werkzoekendenbestand en Jeugdwerkloosheid. Denk aan praktijkvoorbeelden uit de arbeidsmarktregio's, formats, handreikingen en bijeenkomsten.