Maatregel 4: Pilot coachingstrajecten naar onderwijs & arbeid

In januari 2018 is het maatwerkproject onderwijs en arbeid van start gegaan. Het project is bedoeld voor jongeren van 16 tot 23 jaar die nog staan ingeschreven in het FlexCollege, een entreeopleiding of een mbo2-opleiding in een ROC in de regio Haaglanden, en die in de reguliere setting geen of weinig perspectief hebben op een succesvolle afronding daarvan maar die wel te begeleiden zijn naar school, leerwerkplek of werk. Het project is aanvullend aan de reguliere ondersteuning vanuit de scholen.

Scholen kunnen deze jongeren aanmelden bij het project. De jongeren worden vervolgens voor ononderbroken begeleiding gekoppeld aan een coach. De coach organiseert of biedt de jongere die begeleiding die nodig is om na maximaal drie maanden kansrijk door te stromen naar onderwijs, onderwijs en werk in een bbl-traject, of naar werk. Ook wordt bepaald of de jongere behoefte heeft aan het opdoen van werknemersvaardigheden (bijvoorbeeld bij een dagbestedingstraject als SMJ, D’ROEM, Leren Doen, Activering). De coach blijft de jongere, zij het minder intensief, begeleiden en monitoren tot de student het weer met reguliere begeleiding uit de school aankan (of vanuit de gemeente in het geval van werk). 

In de opstartfase in 2018 is het doel 125 jongeren in een coachtraject te plaatsen.

 

Beoogd resultaat

In de pilotfase stromen 125 jongeren kansrijk door naar onderwijs, onderwijs en werk in een bbl-traject, of werk.
 

Door wie

 Dit is een project dat door ROC Mondriaan uitgevoerd wordt in samenwerking en met behulp van coaches van gemeenten en onderwijsinstellingen uit de regio.

Contact

Tina van Wouw (t.van.wouw@rocmondriaan.nl)

Documenten

 Folder Maatwerktraject Onderwijs en Arbeid.pdf