Nieuwsbrief april 2020

VSV-Nee Nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief bereikt u later dan gepland. Aanvankelijk dachten we bij het uitbreken van de coronacrisis: We wachten even een paar weken met uitgeven. Hopelijk is snel alles weer als vanouds. Maar dat is niet zo en dat wordt het voorlopig ook niet. Daarom een nieuwsbrief met artikelen waarin u leest hoe we als regio ons werk zo goed en zo kwaad als het gaat voortzetten.

En om te laten zien dat dit geen periode van stilstand is. Het is een periode waarin ontwikkelingen doorgaan, we met z’n allen leren, verder komen en de kracht hebben om ons gezamenlijk sterk te maken voor ‘onze kinderen’. We zoeken ze zo nodig op en houden ze in beeld. Kinderen krijgen thuis digitaal les en er zijn online tools aan om de kansen die er (ook) in een onzekere toekomst zijn, te pakken. Dank aan allen voor jullie actieve inzet en betrokkenheid!

Na de zomer verschijnt er weer een nieuwe VSV-Nee nieuwsbrief. In die editie informeren we u over de VSV-agenda 2021-2024 die momenteel wordt opgesteld. We wensen u voor de komende maanden veel gezondheid, kracht en positiviteit toe en natuurlijk een mooie en fijne zomer.

Veel leesplezier!

De redactie.

sollicitatietrainingen van JINC

De sollicitatietrainingen van JINC worden na de meivakantie online gegeven. [Foto: JINC]

 

Leerlingzaken: ‘We hebben één missie: alle leerlingen bereiken’

Scholen, ketenpartners en leerplichtambtenaren maken lange dagen tijdens de coronacrisis. Direct na de sluiting van de scholen zetten zij alle zeilen bij om contact te krijgen met de thuiszittende leerlingen in onze regio. Een flink aantal bleek aanvankelijk niet of moeilijk te vinden. Hoe gaat Leerlingzaken te werk en met wie? Wat is de voornaamste zorg? “We hebben nu één missie: het bereiken van alle onbereikbare leerlingen”, zegt Celine Poot, hoofd Leerlingzaken van gemeente Den Haag.

Een draaiboek ‘Hoe te handelen tijdens sluiting van de scholen tijdens een pandemie’ ligt niet klaar bij de afdeling Leerlingzaken van gemeente Den Haag. Dat ligt nergens klaar. Het kabinetsbesluit om, na de aankondiging van een intelligente lockdown, ook de scholen vier weken te sluiten is zo uitzonderlijk dat niemand dit scenario voor mogelijk hield. Plots zijn circa 84.000 Haagse leerlingen tussen 5 en 23 jaar aangewezen op thuisonderwijs.

Hoogste staat van paraatheid

De 76 medewerkers van afdeling Leerlingzaken, met aan het roer Celine Poot, staan meteen ‘aan’. “Het is een stressvolle situatie waarin je 24/7 in de hoogste staat van paraatheid bent. Met een groot team van mensen, allemaal kanjers, verzetten we heel veel werk. We hebben slechts één missie: het bereiken van alle leerlingen van leerplicht tot VSV in de regio met elkaar”, zegt Poot vanuit haar werkplek thuis.

Het gaat Leerlingzaken nu niet om het handhaven van de leerplichtwet, maar om gedeelde maatschappelijke zorg: zo snel mogelijk zicht krijgen op leerlingen die van de radar zijn verdwenen. Vier weken na de lockdown hebben de 309 scholen doorgegeven welke leerlingen ze missen en of ze ondersteuning nodig hebben van Leerlingzaken om deze leerlingen te bereiken.

‘We zijn je kwijt’-brief

Leerlingzaken - elke school werkt standaard met een eigen leerplichtambtenaar - ondersteunt scholen bij het leggen van contact met onbereikbare en kwetsbare leerlingen. Er zijn honderden telefoontjes gepleegd, zo’n 160 brieven verstuurd en tientallen deurbezoeken gedaan.

Leerlingzaken probeert eerst telefonisch contact te leggen met leerling en/of ouders. Bij geen gehoor verstuurt Leerlingzaken een brief met de boodschap ‘We zijn je kwijt, neem contact op’. Deze is in de eerste quarantaineweek al opgesteld, is in het Engels, Pools, Turks, Arabisch en Bulgaars vertaald en met andere gemeenten gedeeld. Onder meer Rotterdam, Amersfoort en Roermond voor hun verdwenen leerlingen en een organisatie als Ingrado nemen de brief over zodat elke gemeente erover kan beschikken.

“In de meeste gevallen levert de brief een reactie op en is de leerling terecht. Blijft een reactie uit, dan volgt een deurbezoek van een leerplichtambtenaar of van een schoolmaatschappelijk werker. Die kan in urgente gevallen ook al eerder plaatsvinden. Als er niet wordt opengedaan, wordt er een briefje achtergelaten met de boodschap: ‘Wij zijn langs geweest en we maken ons zorgen. Kunt u contact opnemen?’. Als er wel wordt opengedaan vragen we of ze snel mogelijk contact opnemen met school, we ergens mee kunnen helpen en noteren de juiste telefoonnummers”, zegt Poot.

Nauw samenwerken

De zoektocht naar ‘kwijtgeraakte’ leerlingen doet Leerlingzaken samen met ketenpartners rondom de school, zoals schoolmaatschappelijk werk, wijkagenten, het Crisis Interventie Team van Jeugdbescherming West, stichting Veilig Thuis en Centrum Jeugd en Gezin. Ook is er een goede regionale samenwerking met de omliggende gemeenten en informeren zij elkaar continu. “De samenwerking is heel hecht. Iedereen voelt de urgentie en werkt mee. Het mooie is dat we allemaal gezamenlijk keihard en integraal in de weer zijn met eenzelfde missie. De bereidwilligheid om dit met elkaar op te lossen, is groot. We weten elkaar te vinden en kunnen goed en snel samenwerken”, aldus Poot.

Onder de douche

De leerplichtambtenaren en ketenpartners komen in coronatijd uiteenlopende situaties tegen, van schrijnend tot grappig. “Zo was een leerling zich rot geschrokken van de brief van Leerlingzaken. Hij bleek onder de douche te staan toen school hem belde. Hij kreeg vervolgens school niet meer te pakken, omdat de docent vanaf een anoniem eigen nummer belde”, vertelt Poot. “Maar zo maakten we ook mee dat een licht autistische jongvolwassene door zijn ouders uit huis was gezet omdat zijn broer tijdens de lockdown naar huis terugkwam. Er was voor hem geen ruimte meer. We hebben noodopvang voor hem geregeld. En voor een ander regelden we een laptop via stichting Leergeld.”

Maatwerk

De afdeling levert in coronatijd maatwerk. ”Je voelt je verantwoordelijk voor je werk maar de morele verantwoordelijkheid reikt soms vele malen verder. Met elkaar probeer je de klus te klaren om de samenleving draaiende te houden. Maar het levert zeker dilemma’s op: tot waar reikt onze verantwoordelijkheid? Daarnaast moet ik ervoor zorgen dat mijn medewerkers er niet aan onderdoor gaan. We houden elkaar in de gaten, praten veel en delen leed met elkaar door te bellen en te appen”, zegt Poot.

Startkwalificatie behalen

Volgens Poot is het essentieel voor de korte en lange termijn om leerlingen in beeld te hebben. “Het uiteindelijke doel is het behalen van een startkwalificatie voor zoveel mogelijk jongeren zodat zij kansrijk zijn op de arbeidsmarkt. Verdwijnen jongeren nu uit beeld, zie ze dan in de toekomst maar weer eens aan de praat te krijgen. We willen koste wat kost voorkomen dat we nu thuiszitters of voortijdig schoolverlaters creëren. Educatie en welzijn staan hoog in het vaandel.”

Celine Poot

Celine Poot, hoofd Leerlingzaken van gemeente Den Haag: “Het mooie is dat we allemaal gezamenlijk keihard en integraal in de weer zijn met eenzelfde missie. De bereidwilligheid om dit met elkaar op te lossen, is groot”, aldus Poot.

 

‘Overgang naar arbeidsmarkt: schade zo veel mogelijk beperken’

De coronacrisis is voor iedereen ingrijpend. Maar het raakt jongeren in het praktijk onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en entreeonderwijs vaak extra hard. “Daarom gaan wij als gemeenten, scholen en werkgevers heel hard aan de bak om deze groep te helpen”, zegt Lesly Green, voorzitter van het project regionaal overleg jongeren in een kwetsbare positie onderwijs/arbeidsmarkt.

Woorden als een turbulente tijd, een enorme uitdaging en slapeloze nachten rollen met gemak over de lippen van Lesly Green. De coronacrisis heeft een ongekende wereldwijde impact op de economie. Volgens het IMF krijgen we te maken met de grootste economische krimp sinds de crisis van de jaren dertig van de vorige eeuw. De voorzitter van het project regionaal overleg jongeren in een kwetsbare positie onderwijs/arbeidsmarkt (voorheen pro vso-overleg) maakt zich grote zorgen over de overgang van jongeren in het praktijk onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en entreeonderwijs naar de arbeidsmarkt.

Wat doet uw project normaal gesproken?

“We praten enerzijds met alle gemeenten in de RMC regio Haaglanden/Westland over nieuw en uitgestippeld beleid en kijken anderzijds met gemeenten en scholen in het praktijk onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en mbo entreeonderwijsinstellingen naar verwachtingen. Hoeveel jongeren stromen uit, waar gaan ze heen en wat wordt van de arbeidsmarkt verwacht? Zien we nieuwe trends ontstaan? Welke problemen komen op ons af? Daar proberen we zo goed mogelijk op in te spelen.”

Wat betekent de coronacrisis voor jongeren in het praktijk onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en entreeonderwijs?

“Bij economische tegenwind blijkt deze groep extra kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Deze jongeren worden als eerste ontslagen en/of contracten worden niet verlengd of omgezet naar nul-urencontracten. Of ze kunnen na school geen werkplek vinden. Die zogenaamde terugstroom en uitstroom baart ons zorgen.”

En is dat zo?

“We zien nu inderdaad dat jongeren hun werk verliezen. Er is een stijging van het aantal jongeren dat een bijstandsuitkering aanvraagt. Wij zoeken nu uit welke jongeren dat zijn: mbo’ers, hbo’ers of jongeren vanuit het praktijk- en voorgezet speciaal onderwijs? Zodra we dat helder hebben, kunnen daarop inspelen door begeleidende maatregelen te treffen. Prioriteit is om ervoor te zorgen dat ze hun werk niet verliezen. Mocht dit wel het geval zijn dan de eerste nood (zoals bijvoorbeeld inkomen) te regelen. Daarna wordt er zo spoedig mogelijk weer bemiddeld naar een nieuwe werkplek of wellicht nieuwe opleiding.”

Hoe ziet de doorstroming naar de arbeidsmarkt eruit?

“Voor het praktijk onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en entreeonderwijs ontwikkelden we de afgelopen jaren al nieuwe vormen van onderwijs om de aansluiting met de arbeidsmarkt te versoepelen. Een daarvan is de hybride leerlijn. Leerlingen krijgen in het laatste jaar van het pro vso en entreeonderwijs full time onderwijs in de praktijk bij een werkgever, ook wel beroeps opleidende leerweg (BOL) op de werkplek. De werkgever investeert in die leerlingen en de kans dat hij kan blijven is daardoor groter.
Een andere vorm is dat speciale teams - van scholen en gemeenten - uitstromende kandidaten naar de arbeidsmarkt begeleiden. De teams met stage/werkbegeleiders zorgen voor een warme overdracht naar de arbeidsmarkt en helpen leerlingen bij sollicitatiegesprekken. De derde vorm is voor leerlingen die na hun laatste jaar willen doorleren. Zij kunnen dat doen in een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) door vier dagen te werken te combineren met een dag school. Zij worden begeleid door de leerwerkmakelaar.”

Wat kunt u nu concreet doen aan die aansluiting met de arbeidsmarkt?

“Samen met scholen, gemeenten en betrokken werkgevers gaan we uitstromende en werkende groepen goed monitoren om te kijken waar mogelijke problemen kunnen ontstaan. Het schooljaar is nog niet voorbij en we weten nog niet welke jongeren wel of niet uitstromen. Het is moeilijk nu al iets te zeggen over de periode na de zomervakantie. Het kan zijn dat leerlingen langer op school blijven en voor een vervolgstudie kiezen omdat ze toch niet kunnen gaan werken. Dan biedt de hybride leerlijn uitkomst. En er zal misschien extra begeleiding komen voor jongeren die wel naar de arbeidsmarkt gaan. Mogelijk komen daar extra maatregelen voor in de vorm van loonsubsidie.”

Dus u bereidt aansluiting met de arbeidsmarkt voor als ware het een gewone situatie?

“Ja we bereiden de overgang nu zo zorgvuldig mogelijk voor, zoals we in een normale situatie voor ogen hadden. We vragen werkgevers of ze nog willen meedoen met de hybride leerlijn. Tot nu toe ontvangen we positieve signalen, maar het is sterk afhankelijk van de sector en welke bedrijven straks nog overeind staan. Zo worden horecazaken, snackbars en kledingwinkels hard geraakt door de coronacrisis. Maar als je voor zorg of de bouw kiest, zijn de kansen juist weer beter. Ik vind het heel moeilijk om nu al te anticiperen op welke leerlingen wel kunnen doorstromen en welke leerlingen over een paar maanden thuis komen te zitten.”

Wat kunt u verder doen?

“We houden veel contact met scholen en gemeenten zodat we snel op eventuele problemen kunnen inspelen. Zo dreigt een groep leerlingen, die vanwege de coronamaatregelen thuisonderwijs volgt, aansluiting met school te verliezen. Deze leerlingen raken buiten beeld. De scholen doen er zo veel mogelijk aan om deze leerlingen in beeld te houden en/of te krijgen. Mocht dit niet lukken, dan is met de gemeenten in de regio is afgesproken extra inspanningen te leveren om scholen te ondersteunen bij deze taak.”

Alles voor de jongeren?

“Ja het houdt me flink bezig. Het is een turbulente tijd met veel uitdagingen. We willen niet dat jongeren de dupe worden en willen dat ze zo min mogelijk schade oplopen. We werken er heel hard aan en roepen jongeren met problemen op zich te melden bij hun school, Leerlingzaken bij de gemeente of - in Den Haag - het Servicepunt Arbeid. Elke gemeente staat ervoor open. We willen iedereen helpen. We gaan hard voor de jongeren aan de bak.”

boeken vasthouden

“Voor het praktijk onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en entreeonderwijs ontwikkelden we de afgelopen jaren al nieuwe vormen van onderwijs om de aansluiting met de arbeidsmarkt te versoepelen”, zegt Lesly Green. [Foto: Pixabay]

 

Docent Georgette: ‘Ik geef online vaker complimenten om aai over de bol te compenseren’

Georgette van Dijke is docente Zorg & Welzijn in de bovenbouw bij voortgezet speciaal onderwijs Het Piramide College in Den Haag. Ze geeft tijdens de coronacrisis digitaal onderwijs aan kwetsbare leerlingen tot 18 jaar. “De eerste online les was heel ongemakkelijk.”

Dat de scholen zouden sluiten hing na het besluit van het kabinet van de intelligente lockdown al in de lucht. Toch overviel het Georgette van Dijke. Ze pakte vrijdag 13 maart op school nog een tas met wat spullen en vertrok naar huis. Maandagochtend 16 maart had het docententeam een vergadering in Microsoft Teams over het vormgeven van het digitaal thuisonderwijs.
De Piramide is een school voor leerlingen met een langdurige ziekte of een lichamelijke beperking (4-18 jaar). Het onderwijsaanbod is vergelijkbaar met het aanbod in het regulier onderwijs. Het college leidt 95 leerlingen op voor een havo- of vmbo-diploma of bereidt leerlingen voor op een plek op de arbeidsmarkt. Het aanbod wordt continu afgestemd op de mogelijkheden van iedere leerling.

Wat was jouw eerste gedachte na de sluiting?

“Gek genoeg dacht ik meteen dat ik eindelijk tijd zou krijgen voor klussen die almaar blijven liggen, zoals het schrijven van een beleidsstuk hoe de loopbaanoriëntatie begeleiding op onze school eruit zou moeten zien. Maar die extra tijd bleek een illusie.”

Hoe ervaar je het geven van onderwijs vanuit huis?

“Het thuiswerken is nog drukker dan op school. Mijn kinderen zijn al groot, maar mijn man werd heel ziek. Die moest ik verzorgen. Daarnaast ben ik niet heel digitaal vaardig. School ging gebruik maken van Microsoft Teams, een programma dat ik niet kende. Dat gaf een enorme stress. Ik ben altijd een beetje bang dat ik op verkeerde knopjes druk en dat door mijn onhandigheid het hele systeem plat gaat of dat er documenten verdwijnen of per ongeluk juist openbaar worden. Ik moest mezelf in een week tijd digitaal vaardig maken. Uiteindelijk bleek mijn angst nergens op gebaseerd en bleek Teams zelfs Georgette van Dijke-proof. Ik begin het zelfs leuk te vinden.”

Hoe heb je de eerste digitale les de eerste week ervaren?

“De eerste online les was heel ongemakkelijk. Ik kende Teams niet en vond het spannend of alle leerlingen wel zouden deelnemen. Tijdens de les merkte ik ook dat ik het fysieke contact mis. Ik ben een juf die een leerling een schouderklopje geeft of een aai over de bol en dat kan nu niet. Daarom geef ik nu vaker een compliment om die aai over de bol te compenseren.
Ook kijk ik mensen graag in de ogen, maar ik krijg maximaal vier leerlingen in beeld. Bovendien zijn het pubers en de meesten van hen willen niet in beeld. Ik mis daardoor de non-verbale communicatie en gezichtsmimiek. Als ik vraag of het is begrepen en ik hoor een ja, zie ik niet of ze dat menen.”

Hoe gaat het digitaal lesgeven na een paar weken?

“Ik vind het inmiddels wel gezellig. Er komt meer ontspanning. Ik heb een stagiaire en die heeft een quiz met ze gedaan. Er werden grapjes gemaakt en er werd samen gelachen om de antwoorden. Dat was ouderwets gezellig.”

Het Piramide College is een vso maar valt onder het basisonderwijs. Gaat de school in mei open?

“We gaan tussen 13 mei en 1 juni gefaseerd open met kleine groepjes leerlingen. Als eerste laten we leerlingen komen die niet zo goed met dat digitale onderwijssysteem kunnen omgaan. Het is een ingewikkelde puzzel. Omdat wij leerlingen met een langdurige ziekte of een lichamelijke beperking hebben, moeten we ook kijken naar de gezondheidsrisico’s. Het liefst wil je dat alles voor alle leerlingen weer normaal is.”

Maak je je zorgen over leerlingen?

“Alle docenten hebben een aantal persoonlijke mentorleerlingen en die sturen we regelmatig berichtjes. We hebben alle leerlingen in zicht. Met een 15-jarige leerling kreeg ik aanvankelijk geen contact. Hij reageerde niet, via geen enkel kanaal. Je voelt je machteloos. Uiteindelijk is het via de ouders gelukt. Zo plots als de schoolsluiting voor ons was, was dat ook voor hem. Het bleek een stukje puberteit en onwetendheid. We hebben een stappenplan gemaakt: Na het ontbijt, check je allereerst je mailbox.”

Wat brengt deze coronatijd je?

“Tegenover iets vervelend staat ook altijd iets positiefs. Ik ben digitaal vaardig geworden en we hebben als school laten zien dat we heel snel kunnen omschakelen naar digitaal lesgeven. Omdat het nu ineens moest, lukte het snel. Zo bijzonder. We hebben zelfs een digitale bingo en drinken op vrijdagmiddag online iets samen om het weekeinde in te luiden. Deze tijd verbroedert. Als team zijn we nog sterker komen te staan.”

Georgette van Dijke

Docente Georgette van Dijke: “Tegenover iets vervelend staat ook altijd iets positiefs. Ik ben digitaal vaardig geworden en we hebben als school laten zien dat we heel snel kunnen omschakelen naar digitaal lesgeven.” [eigen foto]

 

Jongeren oriënteren zich online op hun vervolgstap

Hoe organiseer je in coronatijd en gesloten middelbare scholen loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)? En hoe maken jongeren de overstap van het voortgezet onderwijs naar een vervolgopleiding? Online tools bieden uitkomst. Spirit4you en JINC bieden online talloze workshops aan zodat een overstap goed doordacht wordt genomen.

Jongeren in het voortgezet onderwijs die na de zomervakantie willen beginnen met een vervolgopleiding hebben vanwege de coronamaatregelen een maand langer de tijd gekregen om zich aan te melden bij de opleiding naar keuze. Niet 1 april, maar 1 mei is de nieuwe deadline. Voor jongeren best een kluif. Zeker nu ze nergens de sfeer kunnen proeven en de loopbaangesprekken doorgaans via videobellen plaatsvinden.
Ook voor decanen, mentoren of LOB-professionals is het een vreemde tijd. “Hoe ga je als decaan, mentor, LOB-coördinator in deze coronasituatie om met loopbaanoriëntatie en -begeleiding van thuiszittende leerlingen?”, vraagt Spirit4you op haar website. Dit samenwerkingsverband van vo-, mbo- en hbo-scholen en gemeenten in de regio Haaglanden wil de overstap naar vervolgonderwijs en arbeidsmarkt voor jongeren verbeteren en scholen ondersteunen.

Online workshops

Om de doorstroming naar vervolgonderwijs, ondanks de gesloten scholen, toch soepel te laten verlopen biedt Spirit4you een aantal online tools aan. Zoals de online workshop Prototype You via de applicatie Zoom. Decaan, mentor of LOB-professional kunnen met deze praktische tool voor loopbaanontwikkeling, geïnspireerd op innovatietechnieken, hun vaardigheden verdiepen. Ze kunnen daarna direct met leerlingen aan de slag. Na een eerste succesvolle workshop wordt een tweede sessie gehouden.
Een ander voorbeeld is de online workshop ‘Hoe teken je een ontwikkelgesprek?’ Hierbij leren onderwijsprofessionals om loopbaangesprekken met leerlingen visueel te ondersteunen. “Dit kan leerlingen helpen om beter inzichtelijk te krijgen wat ze willen en kunnen. Deze workshop viel zo goed in de smaak, dat er inmiddels drie sessies geweest zijn”, vertelt Petra Kalee, programmamanager van Spirit4you.

Opdrachtkaarten

Ook geeft Spirit4you scholieren op de website bekijkjetoekomstnu.nl zestien digitale opdrachtkaarten waarmee ze zich thuis kunnen voorbereiden op een mbo-opleiding. “Centraal staat de vraag wat scholieren nodig hebben als ze naar het mbo gaan. Een beetje zelfkennis is wel handig. Met de opdrachtkaarten kunnen ze zich goed voorbereiden. Op de kaarten staan vragen als ‘Waar droom je van?’ en ‘Wat zijn jouw eigenschappen?’ De antwoorden kunnen leerlingen opslaan en opnemen in hun portfolio”, vertelt Kalee. Voor docenten en mentoren staat er online een docentenhandleiding.

Handig overzicht

Ook voor examenleerlingen en studenten mbo die naar het hbo willen, heeft Spirit4you online een aantal tips ter voorbereiding op de overstap. “We helpen ze graag op weg met de online studiekeuzeactiviteiten van de hogescholen in regio Haaglanden”, staat op de LinkedIn-pagina van Spirit4you.
Voor vmbo-leerlingen die naar het mbo gaan, maar zich nog moeten aanmelden heeft Spirit4you een handig overzicht gemaakt met de belangrijkste informatie over aanmelding en plaatsing bij vier mbo-instellingen in de regio Haaglanden. Hierin is ook een link opgenomen naar een animatiefilmpje, waarin kort en duidelijk wordt uitgelegd hoe leerlingen zich bij een mbo-opleiding moeten aanmelden. Dit filmpje is breed verspreid onder de scholen en leerlingen.

Beroepsoriëntatie van 8-16 jaar

Ook JINC Den Haag houdt zich bezig met beroepsoriëntatie en hulp bij het kiezen van een vervolgopleiding. Acht verschillende projecten voor kinderen van 8-16 jaar uit sociaal economisch zwakkere wijken vormen samen een leerlijn. JINC Den Haag liet vorig jaar 5.000 kinderen kennismaken met allerlei beroepen.
Door de coronacrisis ligt een deel van de projecten noodgedwongen stil. Zo kan de Bliksemstage bij bedrijven van groep 7 t/m klas 2 - dan kiezen vmbo-leerlingen een profiel - niet doorgaan. “Maar dat betekent niet dat wij de jongeren zijn vergeten. Achter de schermen zijn wij druk bezig andere wegen te vinden naar deze leerlingen”, zegt projectleider Suzanne Snijders.

Online sollicitatietrainingen

In de derde en vierde klas geeft JINC sollicitatietrainingen zodat leerlingen vaardig hun stage of bijbaan ingaan. Die wordt na de meivakantie online gegeven. En in het vierde jaar volgen leerlingen een half jaar voor het inschrijfmoment het traject Carrièrecoach. “Het laatste gesprek is gelukkig volgens planning in februari afgerond. Leerlingen hebben al hun gesprekken over Wat wil je? en Wat kan je? met een coach gehad. Dit helpt ze een goede keuze te maken voor een vervolgopleiding. Hier zullen we in september sowieso weer mee starten, op welke manier dat mogelijk is”, zegt Snijders.

Anderhalvemetereconomie

JINC heeft een landelijke werkgroep opgezet die in deze periode innovatieprojecten onderzoekt en met partners verkent welke impact de anderhalvemetereconomie kan hebben op het ondersteunen van jongeren op weg naar werk. JINC werkt daarbij nauw samen met het bedrijfsleven, onderwijs en overheden. Want ook nu moet alles goed aansluiten op hun wensen en mogelijkheden.

Thuisschoolmaatje

Ook heeft JINC zich onlangs aangesloten bij Thuisschoolmaatje, een initiatief van de VO-raad, waarbij vrijwilligers leerlingen met achterstanden telefonisch helpen met hun planning en huiswerk. Scholen melden leerlingen daarvoor aan; JINC zou dan de vrijwilligers screenen en matchen aan leerlingen. Op deze manieren zet JINC alles op alles om hun doel te bereiken: zoveel mogelijk kinderen uit wijken met sociaaleconomische achtergrond op weg helpen naar een goede start op de arbeidsmarkt “We willen zo onze bijdrage leveren.”

kinderen

JINC Den Haag liet vorig jaar 5.000 kinderen kennismaken met allerlei beroepen. [Foto: JINC]

 

Albeda College en gemeente Westland op een lijn over VSV-aanpak

Gemeente Westland en Albeda College zijn druk met de voorbereidingen voor de VSV-aanpak op het MBO Westland waar het Albeda College de coördinatie en aanbod van entreeonderwijs van Mondriaan overneemt. “We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid dat jongeren niet uitvallen”, zegt Claudia Illera, zorgcoördinator van het startcollege mbo 1.

Het startcollege mbo 1 van het MBO Westland in Naaldwijk wordt vanaf september verzorgd door het Albeda College, een grote onderwijsspeler in Rotterdam en omstreken. Het Albeda College neemt de hele entreeopleiding over van Mondriaan. Daar is het team van Albeda al maanden mee bezig. “Het is een flinke klus”, zegt Claudia Illera, zorgcoördinator van het startcollege mbo 1.

Tot nu toe voerde Mondriaan het entreeonderwijs namens de drie onderwijsinstellingen uit. De afgelopen jaren is er een verschil in het aandeel van opleidingen en aantal studenten ontstaan tussen Lentiz, Mondriaan en Albeda. Het Albeda College heeft minder opleidingen en minder studenten dan Lentiz en Mondriaan binnen MBO Westland. Dat betekent wat voor de verhoudingen en in het ruimtegebruik. Met de overdracht van het entreeonderwijs komt dit meer in evenwicht.

Zorg in huis

Na de zomervakantie begint het startcollege met 35 studenten en vanaf dat punt wil de school groeien. De leerlingen liften mee op wat het Albeda College al aan begeleiding en zorg in huis heeft. Albeda heeft motivatiecoaches, schoolmaatschappelijk werkers, nauwe banden met partners in de regio en een trajectbureau (die nagaat of leerlingen goede studiekeuzes maken). Ook is het Albeda College aangesloten bij leerwerktrajecten. “Daar gaan de studenten uit Naaldwijk en gehele Westland ook profijt uit halen. We hebben verder een breed assortiment aan mbo 2 opleidingen. Of je nu wilt doorgaan met school of niet, we begeleiden je naar je doel”, zegt Illera.

Optuigen VSV-aanpak

De voorbereidingen zijn in volle gang. Zo heeft ze onder andere kennis gemaakt met grote werkgevers zoals Flora Holland en spreekt ze met gemeente Westland over het verbinden van de Westlandse VSV-aanpak. Die kennismakingsfase verloopt goed. Na een eerste ontmoeting volgde in de coronacrisis een videogesprek. “We liggen aardig op een lijn ”, zegt de zorgcoördinator.

Het Albeda College werkt het liefst preventief om te voorkomen dat studenten uitvallen. Zo wordt er goed op signalen gelet, zoals afwezigheid, en bespreekt de school elke maand alle studenten van de klas. “Elke student wordt elke vier weken besproken. We doen er alles aan om de jongeren binnen boord te houden. Een student valt niet zomaar uit. VSV komt voort uit sociaal-emotionele en financiële problemen. We betrekken in die gevallen meteen een VSV-consulent erbij.”

Illera is zeer te spreken over de samenwerking met het VSV-cluster van gemeente Westland. Ze was ‘aangenaam verrast’. “De VSV-consulenten hebben het aardig onder controle en scherp in kaart gebracht. Ze hebben het traject goed voor ogen en staan open voor onze input. Ze willen echt samen optrekken en samenwerken om een sluitende aanpak te realiseren voor de doelgroep JiKP. Dat is heel prettig, want het is echt een gezamenlijke verantwoordelijkheid.”

Enthousiast

Ook VSV-consulent Esther* van gemeente Westland is enthousiast over de nieuwe samenwerking. “We zien dat ze maatwerk leveren en dat is ook hoe wij in het Westland werken. We hebben veel dezelfde ideeën wat deze doelgroep nodig heeft. Als het bij een student op school niet lukt, kijken we of hij meer stage kan lopen zodat hij meer in de praktijk leert. Een ander wil graag van het praktijkonderwijs naar mbo 1 maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Het Albeda College neemt het advies van de verlatende school in acht, maar noemt de entreeopleiding drempelloos. Een goede samenwerking tussen onderwijs en overheid is cruciaal voor jongeren. We zitten goed op een lijn, we voorkomen daarmee uitval en kunnen elke jongere op maat perspectief bieden. We kijken uit naar de start van het nieuwe schooljaar.”

*Om privacy-redenen gebruiken we alleen haar voornaam.

schoolspullen

“Elke student wordt elke vier weken besproken. We doen er alles aan om de jongeren binnen boord te houden”, zegt Claudia Illera, zorgcoördinator van het startcollege mbo 1. [Foto: Pixabay]

 

Colofon

Tekst en eindredactie: Gea Velt en Merijn van Grieken/ Van Grieken Tekst
Beeld: Eigen foto’s, JINC en Pixabay
Vormgeving: Qabana
Wilt u zich afmelden voor de nieuwsbrief, klik hier.